Template makerŠablonu veidotājs

Free custom paper templates

Need to wrap an odd-shaped gift? Create a box for it! Measure it up, choose a template and print it. This page is a resource for DIY artists, graphics designers and everyone who likes paper crafts (like me). It contains an ever growing number of templates for gift boxes and increasingly more other interesting things that can be made out of paper. What makes this site special is that the templates are all dynamic: you can customize almost all dimensions. All templates are free, no login is required.Nepieciešams iesaiņot neparastas formas dāvanu? Izveido tai kastīti! Izmēri dāvanu, izvēliet šablonu un izdrukā to. Šī lapa ir avots DIY māksliniekiem, grafikas dizaineriem un jebkuram, kuram patīk rokdarbi no papīra (kā man). Lapā atradīsi šablonus dāvanu kastītēm un dažādām interesantām lietām, ko vari pagatavot no papīra, turklāt šablonu skaits ar katru dienu pieaug. Šo lapu īpašu padara tas, ka visi šabloni ir dinamiski: Tu vari pielāgot gandrīz visus izmērus. Visi šabloni ir bez maksas un nav nepieciešama reģistrācija.

TranslationTulkojums: #translator-nameMadara Mikuda-Rupeika

Created by: © IDEOGRAM.NL

powered by TinyLetter

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Heart Shaped BoxSirds formas kastīte

A heart-shaped box. Not because I like Valentine's day, but because I think the third album by Nirvana is awesome... With special help from my girlfriend! The box is not hermetically closed, the circular walls are not glued to the bottom. Have a look at the extra photo's in the 'more options'-page. The width can't be larger then the length. If you try this, the width will be made equal to the length.Sirds formas kastīte. Ne jau tāpēc, ka man patīk Valentīna diena, bet tāpēc, ka trešais Nirvana mūzikas albums ir satriecošs...Ar īpašu palīdzību no manas draudzenes! Šī kastīte nav hermētiski noslēgta, apaļās sieniņas nav pielīmētas pie pamata. Apskatiet papildus attēlus sadaļā vairāk iespējas. Platums nedrīkst būt lielāks par garumu. Ja jūs tomēr mēģināsit ievadīt lielāku platumu, tas tiks pielīdzināts garumam.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Polygon-shaped boxDaudzstūra formas kastīte

This is the ultimate gift wrapping for home made presents. Instead of a rectangular box, this one can have any number of sides. Create a triangular, hexagonal or even dodecagonal (12-sided!) package. Take good care when folding the lid, there are both mountain folds and valey folds!Šī ir augstākās klases dāvanu iesaiņošana pašu veidotām dāvanām. Taisnstūra kastes vietā jūs varat izvelēties jebkādu malu skaitu. Izveidojiet trīsstūra, sešstūra vai pat divpadsmitstūra kastīti. Esiet īpaši uzmanīgs salokot vāciņu, ir gan locījumi ar izliekumiem, gan ieliekumiem.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

EnvelopeAploksne

A very flat container for letters and the like. By the way: it's not possible to create a A6 envelope out of a A4 sheet using this template — it just won't fit.

It is possible to get an A6 envelope out of an A4, but there's hardly any space left. The template will be rotated so it just fits. When you print this template, you must be able to print (almost) borderless. Center the image and make sure page scaling is set to none, or 100% or 1:1. The title of the template will fall of the page, but that doesn't matter.
Ļoti plakana kārba vēstulēm un tamlīdzīgām lietām. Starpcitu, nav iespējams izveidot A6 formāta aploksni no A4 formāta lapas ar šo šablonu - tas vienkārši tur nesatilps.

Ir iespējams izveidot A6 aploksni no A4 lapas, taču paliek ļoti maz brīvas vietas. Šablons tiks pagriezts tā, lai tas ietilptu. Kad jūs drukājat šo šablonu, jums jābūt iespējai drukāt (gandrīz) līdz lapas malām. Iecentrējiet attēlu un pārliecinieties, ka mērogojums ir uzstādīts uz nav, vai 100% vai 1:1. Šablona nosaukums nebūs tajā pašā lapā, taču tam nav nozīmes.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

BagMaisiņš

A typical paper bag that can be stored completely flat. A goodie-bag, maybe? The top is of the bag is folded inward, to allow for extra strength. There are also 16 holes allowing for a nice little chord to be put through. It's so cute, I could almost die… Nice for gift-wrapping bottles.Parasts papīra maisiņš, kuru iespējams uzglabāt saplacinātu. Maisiņa augšpuse ir ielocīta uz iekšu papildus stingrībai. Ir arī 16 caurumi aukliņas iestiprināšanai. Ļoti skaists pudeļu iesaiņošanai.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Passe-PartoutPaspartū

A.k.a.: shadowbox or picture-frame. Can also be used as double walled box. This template is a bit picky. The frame-width should be more then the height plus a centimeter. Make sure to keep the height small relative to the other dimensions.Vai vienkāršāk - bilžu rāmītis. Var izmantot arī kā kasti ar dubultajām sieniņām. Šis šablons ir nedaudz sarežģītāks. Rāmīša platumam ir jābūt lielākam par augstumu plus vēl viens centimetrs. Izvēlieties mazāku augstumu relatīvi pret citiem izmēriem.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

(Truncated) ConeNošķelts konuss

A cone, optionally with the top cut off. (In that case, it’s called a frustum). Think of it as a beaker, bucket or a party-hat. The calculations are horrific, that's why I created a template for it. If you'd like a real cone, just use zero for the top-diameter. I added an extra line in the center of the template that can be used as a base line for curved text.Konuss ar nošķeltu galu. Iedomājieties to kā kausu, spaini vai ballīšu cepuri. Aprēķini ir šausmīgi, tāpēc es tam izveidoju šablonu. Ja vēlaties īstu konusu, augšējā diametra vērtību izvēlieties 0. Es pievienoju papildus līniju šablona centrā, ko var izmantot par pamata līniju liektam tekstam.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Milk cartonPiena paka

Milk carton. When home made, probably more suitable for dry stuff then for liquids. Much more original for giving a bottle of wine then a bag.Piena paka. Ja taisīta mājās, droši vien labāk piemērota sausām lietām, nevis šķidrumiem. Daudz oriģinālāk dāvināt vīnu šādā iesaiņojumā, nevis maisiņā.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Counter DisplayVitrīna

An open box. Useless for shipping, but very handy for storing and displaying items.Atvērta kaste. Nekam nederīga sūtīšanai pa pastu vai transportēšanai, bet ļoti parocīga dažādu lietu uzglabāšanai un izstādīšanai.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Pillow packSpilvenveida kārbiņa

Let's add some sweetness to these templates. Curved cardboard - sweet! Be carefull to keep the width at least two times larger then the height.Piedosim šiem šabloniem nedaudz mīļuma. Liekts kartons - jauki! Atcerieties, ka platumam ir jābūt vismaz divas reizes lielākam par augstumu.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Decorative StarDekoratīva zvaigzne

Hardly usuable to store anything, but very nice as a christmas-decoration. Depending on the dimensions, you'll either get a template for one point of the star (which you'll have to print a couple of times), or for one side of the star (which you'll have to print twice). The latter is the quickest and easiest way. To 'trigger' this one: use a large height, large inner radius and a low amount of points. The given parameters will work for this.Diez vai izmantojama kaut kā uzglabāšanai, taču ļoti jauka Ziemassvētku dekorācija. Atkarībā no izmēriem jūs iegūsit šablonu vai nu vienam zvaigznes staram (kuru būs jāizdrukā vairākas reizes), vai vienai zvaigznes pusei (kuru būs jāizdrukā divas reizes). Otrais ir ātrākais un vienkāršākais veids. Lai to iegūtu, izvēlieties lielu augstumu, lielu iekšējo rādiusu un mazu staru skaitu. Dotie izmēri šim būs piemēroti.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

MailerSūtījumu aploksne

An extra thick envelope.Īpaši bieza aploksne.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

ParallelepipedParalēlskaldnis

Rectangular boxes are boring. Hipsters create parallelepipeds! This templates creates the “net” or the paper model for a parallelepiped, a box that is skewed in three dimensions.

Chose all three angles between 0º (completely flat) and 90º ( the ordinary, straight angle). Mind you that a 100 º angle would be equivalent to a 80º angle…
Taisnstūra kastes ir garlaicīgas. Hipsteri rada paralēlskaldņus! Šis šablons rada tīklu jeb paralēlskaldņa papīra modeli - kasti, kura tiek sašķiebta trīs izmēros.

Izvēlieties visu trīs leņķu vērtības starp 0º (pilnīgi plakans) un 90º (taisns leņķis). Atgadinu, ka 100 º leņķis būs ekvivalents 80º leņķim…

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

SphereLode

The template creates a separate island for every segment. All these islands are identical. When assembled, together they create a sphere or a globe.Šablons rada atsevišķu lapu katram segmentam. Kad tos saliek kopā, rodas lode vai globuss.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

PyramidPiramīda

Everybody needs to burry a pharao sometimes. For those situations, a pyramid comes in handy.Visiem laiku pa laikam vajag apglabāt kādu faraonu. Šādās situācijās noderīga būs piramīda.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

CoffinZārks

It’s Halloween so serve your trick or treat candy in style: put those sweets in a coffin! This template comes with a base and a lid.

Use some extra scotch tape to secure the lid to base, or it might open at midnight… allowing to content to wander around your house. Mwhahahaha!
Ir Helovīni, tāpēc pasniedz savus saldumus kā pienākas: ievieto tos zārkā! Ar šo šablonu izveidosi gan kastīti, gan vāku.

Izmanto nedaudz vairāk līmlentes, lai nostiprinātu vāku pie kastītes, citādi zārks varētu naktī atvērties... ļaujiet tā saturam klīst pa māju. Mwhahahaha!

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Cylinder with mitered endsCilindrs ar nošķeltiem galiem

A cylinder that’s truncated under an angle. It can be truncated at an angle both at the top and the bottom. The length is measured over the axis of the cylinder.
The bottom angle can also be rotated around the axis, as if the already truncated cylinder were twisted.

Mitered cylinders, or tubes, are used a lot in engineering to connect tubes. For those who like to make boxes with this template: a top and a bottom piece are also provided.
Be sure not to fold the glue-tab!
Cilindrs, kas sagāzts noteiktā leņķī. To iespējams sagāzt leņķī gan augšpusē, gan apakšpusē. Garums tiek mērīts uz cilindra ass.
Apakšējo leņķi iespējams arī pagriezt ap asi, tā it kā jau sagāztais cilindrs vēl tiktu arī sagriezts.

Sagāztie cilindri vai caurules tiek daudz izmantoti inženierijā cauruļu savienošanā. Tiem, kam patīk šāda veida kastītes, ir dotas arī augšējā un apakšējā šablona daļa.
Esiet uzmanīgi un nelokiet līmes maliņas!

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Round box ( hat box )Apaļa kārba (cepuru kārba)

A round, cylinder shaped box. Might, for example, be used as a hat box or as a roll.

If you want a simple, open, cilinder, then you only need the first part (or first page.)
Apaļa, cilindra formas kārba. Varētu, piemēram, tikt izmantota kā cepuru kārba.

Ja vēlaties vienkāršu, atvērtu cilindru, jums nepieciešama tikai pirmā daļa (vai pirmā lapa).

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Box insertKastītes ieliktnis

This is not a box — this is something to put inside a box. It creates an “insert” that can be used to serure items inside the box. You can make several of them, so can store several items separated in one box. There‘s some extra space for your thumb, so you can grab the item easely.Šī nav kastīte - tas ir ieliktnis ievietošanai kastē. Tas rada vietu, kur ievietot priekšmetu, lai tas būtu nostiprināts kastītē. Jūs varat uztaisīt vairākus tādus, lai vienā kastītē varētu atsevišķi atdalīt vairākus priekšmetus. Ir arī papildus brīva vieta priekšmeta vieglākai satveršanai.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Elliptical boxElipses veida kastīte

A variation on the round box: an elliptical or oval box. The template comes with a lid and with ovals that form the top and the bottom.Apaļas kastītes variants: elipses vai ovāla kastīte. Šablons kastītei ar vāku, augšējais un apakšējais aplis.
Ja vēlies vienkāršu atvērtu cilindru, nepieciešama tikai pirmā daļa (vai pirmā lapa).

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

TrapezoidTrapece

A trapezoid or trapezium shaped box, typical for expensive chocolates.

If the Parallelepiped is too novel for you, but the Giftbox is too boring, the Trapezoid is your “weapon of choice”.

Depending on the dimensions, this site chooses between one of two lay-outs, to create the most efficient template.

Trapece vai trapeces veida kaste. Ja paralelograms ir pārāk sarežģīts, bet dāvanu kastīte pārāk garlaicīga, trapece ir jūsu izvēles ierocis

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Polygon-shaped box with LidDaudzstūra formas kastīte ar vāku

Create a 5-sided, 7-sided or even 13-sided box. The lid is separate and slightly larger, which can controlled by setting the “clearance.”

You can choose any number of sides, as long as there are between 3 and 20 sides (inclusive). 4 would be boring, though…

Boxes with 3, 4 or 6 sides assemble beautifully into larger constellations when you make a couple or more of the same.
Apmēram aplis.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Multi-Sheet BoxKaste no vairākām lapām

A very common box, but assembled from 6 sheets. This allows for larger boxes if your sheets are limited in size.A very common box, but assembled from 6 sheets. This allows for larger boxes if your sheets are limited in size.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Gift BoxDāvanu kastīte

A typical gift box. Use this when the dimensions of the sides don't differ very much.A typical gift box. Use this when the dimensions of the sides don't differ very much.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Box with lidKaste ar vāciņu

A box with a lid - a very simple template. The height of the lid and the space between the lid and the box (clearance) can be customised.A box with a lid - a very simple template. The height of the lid and the space between the lid and the box (clearance) can be customised.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Rhombus shaped box with lidRhombus shaped box with lid

A rhombus or lozenge-shaped box. By definition, all four sides of the rhombus have the same length.A rhombus or lozenge-shaped box. By definition, all four sides of the rhombus have the same length.

UnitsVienības

DimensionsIzmēri

CREATE!RADI!'>

Cake Slice BoxKūkas gabaliņa kārba

A piece of cake. Literally. A wedge-shaped box that can be used to store pieces of cake. The box consists of an upper and a lower part. The upper part is the cover. The lower part, the tray, does not need glue because it will be locked by the cover. By default, the cover is 5% larger then the tray but this can be adjusted in the expert settings. The angle is a measure for how big a piece of cake can fit in. Look in the figure if you don‘t know what to enter here. For example, an angle of 30º is large enough for 1 piece from a 12-piece cake. The length is the length of the piece, which should be about half the diameter of the complete cake. But, be sure to add quite some allowance here.A piece of cake. Literally. A wedge-shaped box that can be used to store pieces of cake. The box consists of an upper and a lower part. The upper part is the cover. The lower part, the tray, does not need glue because it will be locked by the cover. By default, the cover is 5% larger then the tray but this can be adjusted in the expert settings. The angle is a measure for how big a piece of cake can fit in. Look in the figure if you don‘t know what to enter here. For example, an angle of 30º is large enough for 1 piece from a 12-piece cake. The length is the length of the piece, which should be about half the diameter of the complete cake. But, be sure to add quite some allowance here.

Units

DimensionsIzmēri

Card BoxKāršu paciņa

The most common box. A long, thin box. Suitable for chocolate cigaretes, playing cards, etc. The default dimensions are fine for a set of standard, European, playing cards (“bridge size”).The most common box. A long, thin box. Suitable for chocolate cigaretes, playing cards, etc. The default dimensions are fine for a set of standard, European, playing cards (“bridge size”).

Units

DimensionsIzmēri

Exploding BoxExploding Box

A box consisting of a tray and a lid. The sides of the tray are not glued, but kept together by the lid.A box consisting of a tray and a lid. The sides of the tray are not glued, but kept together by the lid.

Units

DimensionsIzmēri

Insert with round holesInsert with round holes

Insert tray with an array of polygonal, shallow holes.Insert tray with an array of polygonal, shallow holes.

Units

DimensionsIzmēri

Insert trayInsert tray

A platform that can be inserted into a box.A platform that can be inserted into a box.

Units

DimensionsIzmēri

Match BoxSērkociņu kastīte

A simple Tray and Sleeve Box. The dimensions are inner dimensions. The clearence is added twice and to both height and the width. The tray can be assembled without glue, although a little glue won‘t hurt, ofcourse.A simple Tray and Sleeve Box. The dimensions are inner dimensions. The clearence is added twice and to both height and the width. The tray can be assembled without glue, although a little glue won‘t hurt, ofcourse.

Units

DimensionsIzmēri

Polygonal-based PyramidPolygonal-based Pyramid

A pyramid shape with a polygonal base.A pyramid shape with a polygonal base.

Units

DimensionsIzmēri

Snap-Lock-BottomSnap-Lock-Bottom

Snap-lock bottom box with tuck-lock top. Get it?Snap-lock bottom box with tuck-lock top. Get it?

Units

DimensionsIzmēri

Soma CubeSoma Cube

Collection of the 7 concave polycubes with 4 or less cubes. These seven pieces together can form the SOMA cube. That is, if you manage to solve the puzzle. The SOMA cube was invented by the Danish mathematician and poet Piet Hein.Collection of the 7 concave polycubes with 4 or less cubes. These seven pieces together can form the SOMA cube. That is, if you manage to solve the puzzle. The SOMA cube was invented by the Danish mathematician and poet Piet Hein.

Units

DimensionsIzmēri

Star Shaped BoxStar Shaped Box

A star with some storage space.A star with some storage space.

Units

DimensionsIzmēri

Tall Box with Separate LidTall Box with Separate Lid

Description of the template.Description of the template.

Units

DimensionsIzmēri